Algemene Voorwaarden Rijschool Wilco

Artikel 1: Algemene Voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Wilco, gevestigd te Deurne, Industrieweg 12s te Deurne. Hierna te nomen Wilco vof.

1.2 Het volgen van rijlessen en/of cursussen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Wilco vof

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Wilco vof afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 : Rij-instructie.

2.1 Wilco vof zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs/instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 Wilco vof zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij-instructie, tenzij bepaalde onvoorziene omstandigheden dit verhinderen.

2.4 Het lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij Wilco vof of leerling hiervan wenst af te wijken. Het lesplan is in te zien bij de instructeurs van Wilco vof.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur(trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

 

Artikel 3 : Hetzelfde motorvoertuig.

De leerling die via “v. Oyen” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type als waarin hij rijles heeft genoten.

 

Artikel 4 : Lesafspraak.

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Indien hij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is zonder tijdige annulering van de rijles, is hij gehouden het volledige lesgeld aan Wilco vof te voldoen, tenzij de leerling een dusdanig geldende reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren.

a. dat er een overledene in de familiekring is en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag c.q. rijlesdag;

b. dat er dusdanige dringende redenen gelegen in de leerling of zijn omgeving zijn, dat onmogelijk van hem verwacht kan worden dat hij aan het rijexamen kan deelnemen of een rijles kan volgen, bij ziekte zal daarvoor een doktersverklaring overlegd moeten worden;

c. dat het lesvoertuig c.q. instructeur(trice) niet beschikbaar is en er ook geen gelijkwaardig vervoermiddel of vervanging beschikbaar of dat het lesvoertuig door

de examinator wordt afgekeurd en er geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is. Wilco vof zal dan zorgdragen dat de leerling opnieuw aan het rij-examen kan deelnemen dan wel dat de rijles op een ander moment zal worden gehouden.

 

Artikel 5 : Annulering rijles.

5.1 Het annuleren van de rijles door de leerling dient 1 werkdage (24 uur) voor de afgesproken lestijd te geschieden, daar de leerling anders het volledige lesgeld verschuldigd is aan Wilco vof.

5.2 Indien de instructeur(trice) tevergeefs bij de leerling aan de deur komt of de leerling zich niet bij de balie van de rijschool meldt dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft 30 minuten wachten.

5.3 In geval van buitengewone omstandigheden kan Wilco vof van deze regel afwijken, een en ander geheel ter zijner beoordeling.

5.4 De annulering dient te geschieden tijdens bij een medewerker van Wilco vof. Dit kan via de mail, telefonisch of via een WhatsApp aan de instructeur(trice).

 

Artikel 6 : Rijexamen.

6.1 De kosten voor of ten behoeve van een toets, rijexamen c.q. herexamen aanvraag moeten gelijktijdig met de aanvraag aan Wilco vof worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen, annulering of verzetting is niet mogelijk tenzij dit door de exameninstantie gefaciliteerd wordt.

6.2 Wilco vof zal binnen 1 week  nadat overeenstemming met de leerling is bereikt, en de betaling en benodigde bescheiden ontvangen zijn, het rijexamen aanvragen onder voldoening van de verschuldigde bedragen aan de exameninstantie.

6.3 Indien het examen geen doorgang kan vinden vanwege het niet kunnen tonen van de benodigde bescheiden zijn de risico’s en kosten daarvan voor de leerling.

6.4 Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens vakantie of andere afwezigheid van de leerling draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

 

Artikel 7 : Aanbiedingen.

7.1 Wanneer de leerling gebruik heeft gemaakt van een aanbieding door Wilco vof van een bepaald aantal lessen tegen een gereduceerd bedrag dan is de leerling gehouden de opleiding bij Wilco vof te volgen tot het eerste rijexamen.

7.2 Bij voortijdige beëindiging zal de leerling de genoten lessen alsnog tegen het normale tarief vergoeden.

7.3 Wilco vof verplicht zich het teveel of vooruitbetaalde lesgeld terug te betalen, berekend volgens het normale tarief minus de administratiekosten.

 

Artikel 8 : Slecht weer.

8.1 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere examenafspraak bekend gemaakt. Wilco vof brengt dan geen extra kosten in rekening.

8.2 Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaat worden de kosten aan de leerling niet in rekening gebracht.

 

Artikel 10 : Dringende reden.

10.1 Wilco vof kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende reden, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, die zodanig zijn dat van Wilco vof onmogelijk verlangd kan worden dat deze de rijles(sen) voortzet.

10.2 Wilco vof is in dergelijke gevallen gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht aan de leerling te restitueren.

 

Artikel 11 : Betaling.

11.1 Betaling dient vooraf of per les contant te geschieden. Betaling achteraf op rekening kan slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen en dient alsdan binnen 10 dagen na indiening van de nota te geschieden. Indien betaling op rekening niet  schriftelijk is overeengekomen, dient een nota beschouwd te worden als een herinnering en dient deze per omgaande betaald te worden.

11.2 Wilco vof is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

11.3 De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgend de Wiki regeling van de hoofdsom. De  buitengerechtelijke kosten worden indien nodig verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.5 Uit het enkele feit dat Wilco vof” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 12 : Vrijwaring.

Wilco vof vrijwaart de leerling van aanspraken door derden als gevolg van een aan- en overrijding alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van die aan- en overrijdingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van het gebruik van alcohol, verdovende middelen en die genees-middelen  die de rijvaardigheid beïnvloeden zonder dat dit gemeld is aan de rijinstructeur(trice), tot een maximum bedrag waarvoor verzekerd is.

 

Artikel 13 : Rijbevoegdheid leerling.

13.1 De leerling verklaart dat hem bij Gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen of motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Tevens verklaart leerling dat hij beschikt over de leeftijd en alle benodigde documenten om de lessen te mogen volgen en deze documenten zoals maar niet beperkt tot identiteitsbewijs, theoriecertificaat en rijbewijs ten tijde van lessen, toetsen en examens bij zich draagt.

13.2 Indien Wilco vof ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Wilco vof volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Wilco vof opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

 

Artikel 14 : Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.